PROTOKOLL FÖRT VID HÖSTMÖTE 2016 MED SANDNÄSETS GOLFKLUBB

 

            Datum: 2016-11-16  Plats: Grönänge, Dvärsätt

 

 • 1. Röstlängden fastställdes enl. Bil 1.

 

 • 2. Beslöts att mötet utlysts på rätt sätt.

 

 • 3. Dagordningen godkändes.

 

 • 4. Till ordförande för mötet valdes Anders Edholm.

Till sekreterare för mötet valdes Ulf Vesterlund.

 

 • 5. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Göran Wallin och Lars Wågström.

 

 • 6. Val
 1. a) Till klubbens ordförande för 1 år valdes Anders Edholm.
 2. b) Till ledamöter i styrelsen för 2 år valdes Sture Björklund, Lars Ove Bergström och Ulf Vesterlund.
 3. c) Till revisor för 1 år valdes Cornelia Wall-Andersson samt till revisorssuppleant för 1 år valdes Jörgen Ågren
 4. d) till valberedning valdes Siv Olsson (sammankallande), Öjvin Ängehov och Marie Östgren.

 

 • 7. Verksamhetsplan 2017.
  – Verksamhetsplan 2017 fastställdes i enlighet med Bil. 2.

 

 • 8. Ekonomisk rapport för 2016.
  – Antalet medlemmar ”Närboende” har ökat men antalet ”Distans” har minskat. Totalt finns 764                          distansmedlemmar (minskning med 111 personer) och 556 övriga (ökning med 51 personer)

Bil 3. – Intäkter från medlemsavgifter är 50 tkr mindre än 2015. Spelrättsavgifter har ökat med 28 tkr.

Bil 4. I förhållande till Budgeterat 2016 ligger vi -12 tkr.
Bil 5. Klubbens resultat för 2016 är -7,3 tkr.

 

 • 9 Medlemsavgift för 2017.
  Beslöts att medlemsavgiften förblir oförändrad 495 kr.

Spelrättsavgiften fastställs efter överläggning med Bolaget.

 • 10 Information
  – Ordförande meddelar att Andreas Persson blir kvar som PRO.

– Planeringsmöte med samtliga kommittéledamöter kommer att ske den 17 januari 2017.

– Golfens Dag kommer att genomföras i landet den 20 maj 2017.

– Nils Åke Hallström informerar om Bolagets utveckling och där han konstaterar att intäkterna 2016 ökat              men inte i den omfattning som är önskvärd. Han konstaterar också att Dennis blir kvar i Bolaget.                         Förutsättningarna för 18 hål diskuterades. Möjligheterna för att bygga oranga tee verkar goda.

– Damkommitten informerar om att insamlingen till Canserfonden fortsätter.

 

 • 11 Övriga frågor .
  Diskuterades vilka tänkbara alternativ som finns för att öka tillströmningen av nya medlemmar.

 

 • 12 Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet                                                                                                                       Justeras

 

…………………………………………                                                    …………………………………………

Ulf Westerlund                                                                                                                      Anders Edholm

 

…………………………………………………                                    ………………………………………………….

Göran Wallin                                                                       Lars Wågström

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sandnäset Golfklubb                                                                                         Telefon:                                                                                                                           www.sandnasetgk.se

Dvärsätt 811                                                                                                       0640-18280                                                                                                       E-post:info@sandnasetgk.se

835 41  DVÄRSÄTT                                                                                                                                            Orga